Viet Nam Rural, Agricultural and Fishery cencus

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 được tiến hành trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2016 theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích chủ yếu của cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản để: (i) biên soạn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; (ii) biên soạn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn; (iii) xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm và các yêu cầu thống kê khác.

 

Press Releases

Statistical summary book of Vietnam 2018

October 17th, 2019|

Contents: Overview on socio-economic situation in Viet Nam in 2018 Administrative unit and Land area Population and Employment National Accounts,State budget and Insurance Industry, Investment and Construction Enterprise, Cooperative and Non-farm individual business establishment [...]

Preliminary result of Vietnam population and housing census 2019

October 17th, 2019|

The data collection of the 2019 Population and Housing Census took place from 1-25 April 2019. The Census data was analysed and synthesised to compile the report: “The Viet Nam Population and Housing Census of 00:00 hours on 1 April 2019: Implementation organisation and preliminary results".

International Merchandise Trade Vietnam 2016

October 17th, 2019|

There are some changes of official in this publication compared to the preliminary information of 2015 in the publications before, because of data updating and checking sufficiently.

Infographics

Publication

Preliminary result of Vietnam population and housing census 2019

October 17th, 2019|

The data collection of the 2019 Population and Housing Census took place from 1-25 April 2019. The Census data was analysed and synthesised to compile the report: “The Viet Nam Population and Housing Census of 00:00 hours on 1 April 2019: Implementation organisation and preliminary results".

International Merchandise Trade Vietnam 2016

October 17th, 2019|

There are some changes of official in this publication compared to the preliminary information of 2015 in the publications before, because of data updating and checking sufficiently.

[read more…]

Other related information

Statistical summary book of Vietnam 2018

October 17th, 2019|

Contents: Overview on socio-economic situation in Viet Nam in 2018 Administrative unit and Land area Population and Employment National Accounts,State budget and Insurance Industry, Investment and Construction Enterprise, Cooperative and Non-farm individual business establishment [...]

Preliminary result of Vietnam population and housing census 2019

October 17th, 2019|

The data collection of the 2019 Population and Housing Census took place from 1-25 April 2019. The Census data was analysed and synthesised to compile the report: “The Viet Nam Population and Housing Census of 00:00 hours on 1 April 2019: Implementation organisation and preliminary results".

International Merchandise Trade Vietnam 2016

October 17th, 2019|

There are some changes of official in this publication compared to the preliminary information of 2015 in the publications before, because of data updating and checking sufficiently.

Your Content Goes Here